Certyfikowane Biuro Rachunkowe

Kompleksowa obsługa księgowa małych i średnich przedsiębiorstw.

Książka przychodów i rozchodów

Oferujemy rzetelne prowadzenie Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów, tj.:
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • księgowanie zdarzeń gospodarczych w PKPiR,
 • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przyjętym planem amortyzacji,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • sporządzanie dowodów wewnętrznych na podstawie otrzymanej dokumentacji,
 • rozliczanie operacji eksportowych, importowych oraz wewnątrzunijnych,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz przekazywanie informacji o bieżących zobowiązaniach podatkowych,
 • sporządzenie zeznania rocznego,
 • reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS,
 • przechowywanie dokumentacji źródłowej i ksiąg za bieżący rok do czasu ich wydania zgodnie z postanowieniami umowy  możliwość odbioru dokumentów księgowych z siedziby klienta.

Kadry i płace

W ramach obsługi kadrowej świadczymy m.in.: 
 • kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej,
 • przygotowywanie umów o pracę, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi regulacjami Zleceniodawcy,
 • rozliczanie pracowników z wykorzystywanych dni urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych, zwolnień lekarskich i innych, stosownie do przepisów Kodeksu Pracy,
 • rejestracja pracowników i członków ich rodzin w ZUS,
 • prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrola ich aktualności,
 • sporządzanie i wydawanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników, do których wydawania Zleceniodawca zobowiązany jest przepisami prawa,
 • sporządzanie sprawozdań z zakresie spraw personalnych określonych przez odpowiednie przepisy prawa do Głównego Urzędu Statystycznego,
 • przeprowadzania obowiązkowych szkoleń BHP.

W zakresie obsługi płacowej realizujemy m.in.:
 • naliczanie wynagrodzeń pracowników z uwzględnieniem dodatków i potrąceń (w tym: dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych, urlopów, zwolnień chorobowych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych) stosownie do postanowień umów, przepisów prawa, regulaminów pracy i wynagradzania,
 • sporządzanie list płac, zbiorówek oraz raportów służących do księgowania wynagrodzeń,
 • sporządzanie przelewów i przekazywanie wynagrodzeń na wskazane rachunki bankowe,
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji (ZUS DRA, ZUS RCX, ZUS RSA, ZUS RZA),
 • przygotowanie druków RMUA,
 • wystawianie zaświadczeń o zarobkach,
 • sporządzanie pasków wypłat wynagrodzeń dla pracowników,
 • sporządzanie i przesyłanie do właściwego Urzędu Skarbowego miesięcznych deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie przelewów na rzecz urzędów państwowych (ZUS i US),
 • sporządzanie i dystrybucja rocznych informacji o dochodach (Pit-11, Pit-8B, Pit-40). 

Ryczałt

Oferujemy rzetelne prowadzenie ewidencji ryczałtowej tj. 
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • zapis przychodów w ewidencji sprzedaży,
 • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przyjętym planem amortyzacji,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • sporządzanie dowodów wewnętrznych na podstawie otrzymanej dokumentacji,
 • rozliczanie operacji eksportowych, importowych oraz wewnątrzunijnych,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz przekazywanie informacji o bieżących zobowiązaniach podatkowych,
 • sporządzenie zeznania rocznego,
 • reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS,
 • przechowywanie dokumentacji źródłowej i ksiąg za bieżący rok do czasu ich wydania zgodnie z postanowieniami umowy,
 • możliwość odbioru dokumentów księgowych z siedziby klienta.
Biuro Rachunkowe PK    |    www.pk.biz.pl    |    e-mail: biuro@pk.biz.pl    |    tel. 503 128 123    |    NIP: 6842051426    |    adres: 38-400 Krosno, ul. Gen.St.Maczka 42
Polityka Cookies - nie gromadzimy ani nie przetwarzamy żadnych informacji pozwalających na bezpośrednią identyfikację danych osobowych.
Pliki cookies są wykorzystywane w naszym serwisie do celów statystycznych (dotyczących statystyk odwiedzin naszej witryny) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu.